Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Veterinary Enterprises Europe B.V. (V.E.E. B.V.)

1 Definities
In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
Aanbieding: Door VEE aangeboden Producten en uitgebrachte offertes, te
kwalificeren als de eenzijdige rechtshandeling van aanbod in
de zin van artikel 6:217 BW.
Aanvaarding: De acceptatie door Koper van de Aanbieding van VEE, te
kwalificeren als de eenzijdige rechtshandeling van aanvaarding
in de zin van artikel 6:217 BW, ten gevolge waarvan er een
Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 BW tot stand komt.
Deze aanvaarding hoeft niet Schriftelijk te gebeuren.
Af fabriek: Vertaling Ex Works, conform Incoterms.
Consument: Iedere natuurlijke persoon die met VEE een Overeenkomst
sluit, anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Tenzij niet anders vermeld worden in deze Voorwaarden onder
Koper ook consumenten verstaan.
Handelsovereenkomst: Een Overeenkomst gesloten tussen VEE en Koper, niet zijnde
een Consument.
Koper: De rechtspersoon of natuurlijke persoon, die een Opdracht aan
VEE verstrekt inzake de levering van Producten.
Overeenkomst: Alle bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen VEE
en Koper met betrekking tot de Opdracht en de levering van
Producten.
Opdracht: Alle bestaande en toekomstige opdrachten van Koper aan VEE
met betrekking tot de levering van Producten.
Partijen: VEE en Koper.
Producten: Alle door VEE aangeboden en geleverde diergeneesmiddelen
en-of andere dier gerelateerde producten en andere zaken.
Schriftelijk: Per post of e-mailbericht.
VEE: Veterinary Enterprises Europe B.V., de verkopende partij.
Voorwaarden: De meest recente versie van deze Algemene Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden van VEE, tevens gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel, kantoor Nijmegen


2 Identiteit
2.1 Naam: Veterinary Enterprises Europe B.V.
Bezoek- en postadres: Kerkenbos 1037 (6546 BB) Nijmegen
Telefoonnummer: 0031(0)85 201 3536
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 68105649
Btw-identificatienummer: NNL857304094B01

3 Toepasselijkheid
3.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle bestaande en toekomstige
offertes, opdrachten en Overeenkomsten van VEE.
3.2 Toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Koper worden hierbij uitdrukkelijk
uitgesloten.
3.3 Bij strijdigheid tussen de tekst van de Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de
bepalingen van de Overeenkomst.
3.4 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten gesloten tussen VEE
en de door VEE ingeschakelde derden, welke derden worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. De door VEE ingeschakelde derde kan - indien deze
rechtstreeks door Koper wordt aangesproken - jegens Koper een beroep doen op de
Voorwaarden.
3.5 Indien VEE op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden niet
(onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar
moverende redenen (alsnog) te doen.
3.6 Indien een van de bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Voorwaarden nietig of
vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Voorwaarden voor het overige onverkort
blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging
overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het
doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.
3.7 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3.8 VEE is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Koper wordt geacht de
betreffende wijziging te hebben aanvaard, indien VEE niet binnen veertien dagen na de
schriftelijke mededeling van VEE dat wijziging zal plaatsvinden, een Schriftelijk protest van
Koper daartegen heeft ontvangen.
3.9 Bij onenigheid over de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst altijd
bindend.


4 Wijzigingen
4.1 Wijzigingen en afwijkingen van de Overeenkomst en de Voorwaarden dienen uitdrukkelijk,
Schriftelijk en vooraf door Partijen te worden overeengekomen. Worden wijzigingen
doorgegeven op een andere wijze, dan is het risico van de uitvoering van de wijziging voor
rekening van Koper.
4.2 VEE behoudt zich het recht voor om de tekst van de Voorwaarden te wijzigen en zal Koper hiervan op de hoogte brengen.


5 Aanbiedingen
5.1 Alle aanbiedingen van VEE zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip
van de aanbieding geldende prijzen en specificaties onder voorbehoud van typefouten en
wijzigingen. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de levering onder normale omstandigheden
gedurende normale werktijden.
5.2 Indien een vrijblijvende aanbieding door Koper wordt aanvaard, heeft VEE het recht de
aanbieding binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding zonder opgave van redenen te
herroepen. Voor Koper, zijnde een Consument, geldt het afwijkende regime van artikel 18
Herroepingsrecht Consument.
5.3 VEE behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in haar Producten, afgebeeld
en omschreven op haar website en in haar catalogus, brochures en ander promotiemateriaal.
5.4 Indien VEE wordt verzocht aan Koper een aanbieding te doen, maar geen Overeenkomst op
grond hiervan tot stand komt, is VEE gerechtigd de kosten gemoeid met het uitbrengen van de
aanbieding aan Koper in rekening te brengen.
6 Overeenkomst


6.1 De Overeenkomst tussen VEE en Koper komt tot stand op het moment dat:
a) Partijen de Overeenkomst ondertekenen, dan wel;
b) Koper zijn akkoord heeft gegeven op een Aanbieding van VEE; dan wel;
c) VEE reeds is gestart met haar (voorbereidende) werkzaamheden en de uitvoering van de
Overeenkomst.

6.2 Opdrachten en Aanvaardingen van Aanbiedingen door Koper zijn onherroepelijk.
6.3 Door het aangaan van de Overeenkomst staat Koper ervoor in voldoende kredietwaardig te zijn
teneinde zijn verplichtingen na te komen. VEE is in dit kader bevoegd inlichtingen bij derden in
te winnen ten aanzien van de kredietwaardigheid van Koper. VEE is gerechtigd voorwaarden te
verbinden aan het aangaan van een Overeenkomst met Koper, die kunnen inhouden: (gehele
of gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere afwijkende betalingsmodaliteiten, waarmee Koper
zich op voorhand akkoord verklaart.
6.4 Voor of na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte (mondelinge) afspraken, al dan
niet gedaan door VEE’s ondergeschikten, binden VEE slechts nadat deze Schriftelijk door haar
aan Koper zijn bevestigd.
6.5 VEE is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
6.6 Indien verscheidene (rechts)personen zich als Koper hebben verbonden, zijn zij steeds
hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens VEE aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst
voortvloeiende verbintenissen.

7 Gegevens
7.1 Koper staat in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of
namens hem aan VEE verstrekte gegevens en informatie.
7.2 Koper verstrekt aan VEE alle informatie over het doel waarvoor de Producten zullen worden
gebruikt, over de belasting waaraan die Producten worden blootgesteld, over de wijze van
verwerking en verder alle informatie en overige gegevens, waarvan Koper redelijkerwijs kan
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
7.3 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet
overeenkomstig de afspraken aan VEE ter beschikking zijn gesteld, heeft VEE het recht om de
daardoor ontstane kosten in rekening te brengen en de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten.

8 Modellen / Afbeeldingen
8.1 Indien VEE een model, monster of demo toont, gebeurt dit slechts bij wijze van aanduiding. De
te leveren Producten kunnen van het model, monster of demo afwijken en hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend.
8.2 De in de catalogi, aanbieding, advertenties en/of prijslijst opgenomen modellen, afbeeldingen,
getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond en hieraan
kunnen geen rechten worden ontleend.

9 Informatie / Advisering
9.1 De op de website en in overige uitingen van VEE vermelde informatie en advisering gaat uit van
gebruik en/of verwerking van de Producten volgens algemeen geldend vakmanschap en onder
normale omstandigheden, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
9.2 De door VEE verstrekte informatie en adviezen zijn van algemene en indicatieve aard en binden
VEE niet.
9.3 De door VEE verstrekte informatie, waaronder onder andere wordt verstaan: prijzen en
specificaties, zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

10 Levertijd
10.1 De opgave van de levertijd door VEE gebeurt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk
anders is overeengekomen. VEE zal de levertijd zoveel als mogelijk respecteren, toch is er geen
sprake van een fatale termijn ex artikel 6:83 sub a BW.

10.2 Overschrijding van de levertijd zal geen verzuim of aansprakelijkheid van VEE met zich
meebrengen. VEE zal in geval van vertraging in de levering daarvan onverwijld mededeling
doen aan Koper en deze informeren over de nieuwe levertijd.
10.3 De levertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen:
a) de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;
b) de dag van ontvangst door VEE van de voor de uitvoering van de Overeenkomst
noodzakelijke informatie (bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke);
c) de dag van ontvangst door VEE van hetgeen volgens de Overeenkomst door Koper
eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
10.4 Indien de termijn waarbinnen zal worden geleverd is uitgedrukt in dagen, wordt onder dag
verstaan een werkdag, niet zijnde een rust- (zaterdag of zondag) of nationale feestdag.
10.5 Levering vindt standaard plaats Af fabriek van VEE te Nijmegen, tenzij schriftelijk anders wordt
overeengekomen.

11 Standaard levering
11.1 Het moment waarop de Producten aan Koper Af fabriek ter beschikking worden gesteld, heeft
te gelden als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de
Producten overgaat van VEE op Koper. Dit geldt onverkort indien Koper weigert of nalaat de
levering in ontvangst te nemen. Koper dient bij moment van levering de Producten op aantallen,
specificaties en eventuele gebreken te controleren en daarvan direct schriftelijk melding te
maken bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden
genomen.
11.2 Wanneer de Producten na het verstrijken van de levertijd niet door Koper zijn afgenomen, staan
de Producten voor hem opgeslagen, maar wel voor zijn rekening en risico. VEE zal de Producten
niet eerder dan nadat additionele kosten van transport en opslag door Koper zijn voldaan, aan
Koper ter beschikking stellen. Wanneer de Producten 30 dagen na de oorspronkelijke levering
niet door Koper zijn opgehaald, heeft VEE het recht om de Producten door te verkopen of te
vernietigen, voor rekening van Koper. Koper zal in dat kader jegens VEE geen vordering kunnen
instellen.
11.3 Een bij levering van de Producten verstrekte factuur, vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk
document strekt tot bewijs van de levering van de daarop vermelde Producten.
11.4 Het is VEE toegestaan Producten die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst in gedeelten
te leveren (deelleveringen).

12 Levering door bezorging
12.1 Levering door bezorging op een door Koper aan te wijzen adres, in afwijking van het voorgaande
artikel, geschiedt slechts indien Partijen vooraf overeenstemming hebben bereikt over de
additionele kosten en voorwaarden die daarmee gepaard gaan.
12.2 De kosten van bezorging zullen door VEE bij het sluiten van de Overeenkomst afzonderlijk
worden opgegeven. Indien dit niet mogelijk is, zal VEE aan Koper gegevens verschaffen op
grond waarvan deze de verzendkosten kan berekenen.
12.3 De wijze van verpakking, transport, verzending en dergelijke worden, indien geen nadere
aanwijzingen door Koper aan VEE zijn verstrekt, door VEE bepaald, evenwel zonder dat VEE -
behoudens haar wettelijke verplichting tot schadevergoeding - dienaangaande enige
aansprakelijkheid accepteert.
12.4 Het door Koper aangewezen bezorgadres moet goed bereikbaar zijn via de openbare verharde
weg. Voor deze weg mogen geen vervoersbeperkingen gelden. Koper dient bij bezorging
aanwezig te zijn om de Producten persoonlijk in ontvangst te nemen. Producten worden indien
mogelijk op de begane grond over de eerste drempel van het bezorgadres bezorgd, zulks door
VEE of door een door haar aangewezen vervoerder zelfstandig te bepalen, bij gebreke waarvan
de Producten buiten op de stoep naast de vrachtwagen of bestelwagen worden afgeleverd.
Koper draagt in dat geval zelf zorg voor verplaatsing van de Producten naar het bezorgadres.
VEE aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Indien bezorging op het door Koper
aangewezen bezorgadres niet mogelijk is, zulks door VEE of door een door haar aangewezen
vervoerder zelfstandig te bepalen, zal een nieuwe bezorgafspraak worden ingepland. Alle
bijkomende kosten van VEE en/of een door haar ingeschakelde vervoerder zijn voor rekening
van Koper.
12.5 In geval van bezorging door VEE of een door haar aangewezen vervoerder, gaat het risico van
de Producten over op Koper op het moment van bezorging. Dit geldt onverkort indien de
bezorging niet slaagt. Koper dient bij moment van bezorging de Producten op aantallen,
specificaties en eventuele gebreken (waaronder transportschade) te controleren en daarvan
direct schriftelijk melding te maken bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in
behandeling worden genomen.
12.6 In geval van bezorging door een door Koper aangewezen vervoerder, gaat het risico van de
Producten al over op Koper zodra VEE de Producten aan deze aangewezen vervoerder
overhandigt. De door Koper aangewezen vervoerder dient bij overhandiging van de Producten
door VEE de Producten op aantallen, specificaties en eventuele gebreken te controleren en
daarvan direct schriftelijk melding te maken bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet
meer in behandeling worden genomen.
12.7 Een bij bezorging van de Producten verstrekte factuur, vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk
document strekt tot bewijs van de levering van de daarop vermelde Producten.
12.8 Het is VEE toegestaan Producten die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst in gedeelten
te bezorgen (deelleveringen).

13 Prijzen
13.1 De prijzen en prijsopgaven van VEE zijn leidend, eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
13.2 De prijzen van VEE zijn (in beginsel):
a) gebaseerd op de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten,
assurantiepremies en andere kosten ten tijde van de datum der Aanbieding c.q.
totstandkoming van de Overeenkomst;
b) gebaseerd op levering Af fabriek van VEE;
c) inclusief btw;
d) in Euro (eventuele koerswijzigingen worden doorberekend).

13.3 Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar na de (al dan niet gedeeltelijke)
uitvoering daarvan prijsverhogingen voordoen in kostenfactoren van VEE, waaronder
wijzigingen in de materiaal- en grondstofprijzen, transportprijzen, koersen en valuta, is VEE
gerechtigd de verschuldigde prijs met een evenredig percentage te verhogen.
13.4 Indien er een Overeenkomst wordt gesloten met Koper, zijnde een Consument, zal VEE deze
Koper onverwijld informeren over prijsverhogingen, zoals in het voorgaande lid omschreven, die
binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst door VEE worden
doorgevoerd, waarbij deze Koper, zijnde een Consument, het recht zal hebben de
Overeenkomst te ontbinden.
13.5 Koper kan geen rechten ontlenen aan door VEE in het verleden verstrekte kortingen.

14 Betaling
14.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, moeten betalingen aan VEE binnen 14 dagen na
factuurdatum gebeuren. Nalatigheid van Koper bij het afnemen van de Producten of
reclamering, laat de betalingsverplichting onverlet.
14.2 Alle betalingen van Koper aan VEE worden in volgorde van opeisbaarheid aangewezen ter
voldoening van (1) kosten, (2) rente en (3) hoofdsommen.
14.3 In geval betaling door Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een
Handelsovereenkomst, niet binnen de vastgestelde termijn geschiedt, is deze Koper
automatisch in verzuim en dient deze aan VEE te voldoen een rentevergoeding gelijk aan de
wettelijke handelsrente als bepaald in artikel 6:119a BW en alle buitengerechtelijke kosten om
tot incassering van de vordering te komen, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op
minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, inclusief rente, zulks met een minimum van
€ 250,00.
14.4 In geval Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een
Handelsovereenkomst, niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wegens betalingsonwil,
dan wel onmacht, is VEE bevoegd de leveringen op te schorten of de Overeenkomst te
ontbinden, zulks onverminderd het recht van VEE op volledige schadevergoeding. Anders dan
VEE is Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een
Handelsovereenkomst, niet bevoegd tot verrekening over te gaan. Bij betwisting van een
vordering is Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een
Handelsovereenkomst, niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen aan VEE op te schorten.
14.5 In geval betaling door Koper, zijnde een Consument, niet binnen de vastgestelde termijn
geschiedt en deze Koper in gebreke blijft binnen de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen aan
VEE is verschuldigd, zal VEE aan Koper, zijnde een Consument, een Schriftelijke
ingebrekestelling toesturen, met daarin vermeld:
a) een termijn van 14 dagen waarbinnen Koper alsnog de vordering kan voldoen, en;
b) de hoogte van het bedrag dat als vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten in rekening
wordt gebracht als Koper niet (alsnog) binnen voormelde termijn betaalt.
14.6 Nadat de termijn van 14 dagen, zoals in het voorgaande lid genoemd, ongebruikt is verstreken,
verkeert Koper, zijnde een Consument in verzuim en heeft VEE recht op vergoeding van
buitengerechtelijke kosten conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, waarbij een
minimumbedrag van € 40,00 zal gelden. Daarnaast maakt VEE vanaf dat moment aanspraak
op vergoeding van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.
14.7 Indien Koper in verzuim geraakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating
van Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen, ondercuratelestelling van Koper, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van
Koper, zijn vanaf dat moment alle bij VEE op Koper openstaande vorderingen onmiddellijk
opeisbaar.
14.8 VEE is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar
oordeel vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Koper
te verlangen.
14.9 Indien er sprake is van deelleveringen is VEE gerechtigd deze deelleveringen afzonderlijk te
factureren.

15 Opschorting / ontbinding
15.1 De bepalingen opgenomen in dit artikel gelden uitsluitend indien VEE contracteert met Koper,
niet zijnde een Consument, en de relatie tussen Partijen wordt beheerst door een
Handelsovereenkomst.
15.2 VEE is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder
rechterlijke tussenkomst, Schriftelijk te ontbinden of op te schorten zonder tot
schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van VEE om, in plaats van
ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op
schadevergoeding, indien:
a) Koper tekortschiet in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen en zulk een
verzuim niet binnen 10 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven;
b) na het sluiten van de Overeenkomst aan VEE omstandigheden ter kennis komen die goede
grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen;
c) Koper surseance van betaling aanvraagt dan wel dat aan hem surseance van betaling wordt
verleend;
d) het faillissement van Koper is aangevraagd dan wel dat Koper in staat van faillissement is
verklaard;
e) Koper toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aanvraagt, dan wel
dat aan hem toelating tot de WSNP wordt verleend;
f) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Koper beslag wordt gelegd.
15.3 Indien VEE op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, dan is elke
vordering van VEE op Koper direct opeisbaar.


16 Eigendomsvoorbehoud
16.1 Alle door VEE geleverde Producten, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van
VEE totdat Koper alle verplichtingen de Overeenkomsten is nagekomen.
16.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verkopen, te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
16.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht VEE zo snel mogelijk daarvan
op de hoogte te stellen.
16.4 Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van VEE te bewaren.
16.5 Zolang Koper Producten onder zich heeft waarop VEE haar eigendomsvoorbehoud kan
uitoefenen, is Koper op eerste verzoek van VEE, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist,
gehouden om de Producten aan VEE af te geven. Aan VEE en haar werknemers komt dan het
recht toe het terrein van Koper te betreden om zich - op kosten van Koper - het feitelijk bezit van
de geleverde Producten te verschaffen.
16.6 Koper verplicht zich de belangen van VEE in verband met het eigendomsvoorbehoud te
verzekeren. Koper verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek
haar vordering op zijn assuradeuren aan VEE te cederen. Koper doet op eerste verzoek van
VEE een opgave van de betrokken verzekeringsmaatschappij(en) en verzekeringsvoorwaarden.
16.7 Koper komt jegens VEE geen retentierecht op de door VEE geleverde Producten toe.

17 Garantie en reclame
17.1 VEE staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten in overeenstemming
met hetgeen Koper op basis van de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten, gedurende
de navolgende termijn en onder de navolgende voorwaarden.
17.2 VEE neemt tegenover Koper uitsluitend de garantie op zich welke de leveranciers van VEE
tegenover VEE op zich nemen, geheel volgens dezelfde voorwaarden, met een maximale
garantietermijn van 2 jaar na het moment van levering, tenzij Schriftelijk tussen Partijen anders
is overeengekomen.
17.3 De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en/of
vervangingsleveringen in het kader van de garantie.
17.4 Koper is verplicht om de van VEE afkomstige Producten direct bij levering op de conformiteit
daarvan te controleren.
17.5 Onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde, worden klachten van Koper omtrent
het niet beantwoorden aan de Overeenkomst van de door VEE geleverde Producten en daaruit
voortvloeiende garantieaanspraken door VEE slechts in behandeling genomen indien en voor
zover deze klachten binnen bekwame tijd Schriftelijk bij VEE zijn ingediend, onder opgave van
de aard van het gebrek. Voor een Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond
van een Handelsovereenkomst, geldt als bekwame tijd een termijn van 48 uur na levering. Voor
Koper, zijnde een Consument wordt een termijn van maximaal 2 maanden, nadat deze Koper
het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, als bekwame tijd beschouwd.
Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens VEE.
17.6 Een eventuele reclame met betrekking tot aantallen, specificaties en eventuele gebreken dienen
direct op de verstrekte factuur, vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document te worden
aangetekend, bij gebreke waarvan voormelde documenten dwingend bewijs tegen Koper
opleveren.
17.7 Klachten met betrekking tot door Koper verkeerd bestelde aantallen, volumes en/of
productsoorten worden door VEE niet geaccepteerd.
17.8 Klachten worden verder niet in behandeling genomen, indien:
a) sprake is van geringe afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, afmeting, kleur en andere
afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht;
b) sprake is van een afwijking van het Product van een afbeelding in de catalogus, brochures en ander promotiemateriaal van VEE;
c) een defect voortvloeit uit tekening, schets, ontwerp, specificatie, materiaal of informatie
verstrekt c.q. ter beschikking gesteld door Koper;
d) Koper het Product zelf heeft gerepareerd, bewerkt of door derden heeft doen repareren of
bewerken;
e) het geleverde Product aan abnormale omstandigheden, in de ruimste zin des woords, is
blootgesteld, of anderszins onzorgvuldig, dan wel in strijd met de aanwijzingen van VEE is
behandeld en onderhouden;
f) de Producten niet conform de door VEE afgegeven documentatie, instructies, handleidingen,
manuals e.d. zijn gebruikt;
g) de Producten niet volgens algemeen geldend vakmanschap en/of onder normale
omstandigheden door Koper of derden zijn verwerkt.
17.9 Na ontvangst van een garantieaanspraak, zal VEE zo spoedig mogelijk in gesprek gaan met
Koper, waarna Koper VEE desgewenst de gelegenheid gunt om de Producten te (doen)
inspecteren en door VEE uitsluitsel wordt gegeven omtrent de toepasselijkheid van de garantie
in het betreffende geval. Koper is verplicht om de Producten waarover is gereclameerd ter
beschikking van VEE te houden, op straffe van verval van ieder recht op nakoming, herstel,
ontbinding en/of (schade)vergoeding.
17.10 Indien VEE tot de conclusie komt dat geen beroep kan worden gedaan op de garantie, zal zij
Koper daarover zo spoedig mogelijk informeren. De kosten van het onderzoek uit voorgaand lid,
mag zij dan aan Koper doorbelasten.
17.11 Indien een klacht gegrond blijkt, is het uitgangspunt dat VEE binnen een redelijke termijn de
Producten zal repareren c.q. vervangen. Pas als reparatie of vervanging niet mogelijk is, of niet
van VEE kan worden gevergd, is de Koper bevoegd om:
a) de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van geringe betekenis is en de ontbinding
met alle gevolgen van dien daarom niet rechtvaardigt; of
b) de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate waarin de Producten afwijken van de
Overeenkomst.
17.12 Het is Koper die een beroep doet op de garantie niet toegestaan om op eigen initiatief en/of door
een eigen gekozen partij het gebrek te (doen) verhelpen.
17.13 Klachten over de berekende prijzen en andere klachten over facturen moeten binnen een
redelijke termijn van maximaal 8 dagen na de factuurdatum Schriftelijk bij VEE, onder opgave
van een beschrijving van de aard van de klacht, worden ingediend. Later ingediende klachten
ten aanzien van de berekende prijzen en facturen worden niet geaccepteerd.
17.14 Een geslaagd beroep op garantie zal nooit resulteren tot enig verdergaand recht dan dat op
reparatie, vervanging of creditering zoals vermeld in voorgaande leden. Een dergelijke
garantieaanspraak zal niet leiden tot enige aansprakelijkheid van VEE voor en/of haar
verplichting tot vergoeding van direct, dan wel indirect geleden schade, tenzij aan de zijde van
VEE sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
17.15 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde Producten geven Koper geen recht
tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Producten.
17.16 Na constatering van een tekortkoming in een Product is Koper verplicht om al datgene te doen
dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en bewerking
daaronder uitdrukkelijk begrepen.
17.17 Ter zake van door VEE gegeven adviezen, uitgevoerde inspecties en soortgelijke verrichtingen
wordt geen garantie gegeven.

18 Herroepingsrecht bij koop op afstand
18.1 De bepalingen opgenomen in dit artikel gelden uitsluitend indien VEE contracteert met Koper,
zijnde een Consument, en de relatie tussen Partijen niet wordt beheerst door een
Handelsovereenkomst, maar door een Overeenkomst in de zin van de Voorwaarden, die is aan
te merken als een overeenkomst op afstand in de zin van artikel 6:230g Burgerlijk Wetboek.
Onder een overeenkomst op afstand wordt in ieder geval verstaan de overeenkomst die Koper
met VEE sluit via de webshop van VEE.
18.2 Uitgangspunt is dat de van VEE afkomstige zaken aan de Overeenkomst beantwoorden en deugdelijk zijn. Koper heeft hier recht op.
18.3 Koper heeft in beginsel de mogelijkheid om de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te
ontbinden gedurende een bedenktermijn van 14 dagen en gebruik te maken van het aan hem
toekomende herroepingsrecht. Deze bedenktermijn gaat in op:
a) de dag na ontvangst van de Producten door Koper (of een door deze aangewezen derde,
niet zijnde de vervoerder); of
b) de dag waarop Koper (of een deze aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het laatste
Product heeft ontvangen, indien Koper in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft
besteld die afzonderlijk worden geleverd; of
c) de dag waarop Koper (of een door deze aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de
laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van de Producten
bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.
Van het herroepingsrecht kan eveneens reeds gebruik worden gemaakt voordat de levering
heeft plaatsgevonden.
18.4 Het herroepingsrecht geldt nadrukkelijk niet indien VEE Producten tot stand heeft gebracht
overeenkomstig specificaties van Koper, welke niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Koper (maatwerk) en indien
het tot stand gebrachte Product duidelijk persoonlijk van aard is, of het tot stand gebrachte
Product naar zijn aard niet kan worden teruggezonden.
18.5 Tijdens de bedenktijd is Koper verplicht om zorgvuldig om te gaan met de Producten en al
hetgeen daarbij is geleverd. Koper moet de aard, kenmerken en werking van de Producten
kunnen beoordelen, zodat verpakkingen en dergelijke mogen worden verwijderd. Koper is
aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten als een behandeling daarvan
tijdens de bedenktijd verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking
daarvan vast te stellen.
18.6 Koper die gebruik wil maken van het herroepingsrecht is verplicht dit binnen 14 dagen, na
ontvangst van de Producten, kenbaar te maken bij VEE door middel van het modelformulier dat
VEE hiertoe ter beschikking heeft gesteld, dan wel een daartoe strekkende ondubbelzinnige
verklaring.
18.7 VEE zal de ontvangst van het modelformulier, dan wel de verklaring als vermeld in het vorige
lid, onverwijld aan Koper bevestigen.
18.8 Indien Koper van het herroepingsrecht gebruikmaakt, dient dit Product en al hetgeen daarbij is
geleverd, voor zover als mogelijk in de originele staat en verpakking, op eigen kosten binnen 14
dagen aan VEE te retourneren, dan wel aan te tonen dat het Product is teruggezonden conform
de door VEE verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
18.9 Binnen 14 dagen na ontvangst van het modelformulier, of de verklaring van Koper zal VEE,
indien Koper de koopprijs van het Product reeds had voldaan, de koopprijs (exclusief de
leveringskosten, tenzij Koper niet uitdrukkelijk voor bezorging heeft gekozen in plaats van
levering Af fabriek) terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als eerder door Koper werd gebruikt,
behoudens de uitdrukkelijke toestemming van Koper om dit op andere wijze te doen.
18.10 Maakt Koper binnen de bedenktijd geen gebruik van het herroepingsrecht, dan wordt de
Overeenkomst definitief.
19 Annulering en schadeloosstelling
19.1 Koper mag een gegeven Opdracht of met VEE gesloten Overeenkomst niet annuleren. Indien
Koper een gegeven Opdracht of een met VEE gesloten Overeenkomst desondanks geheel of
gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan VEE alle met het oog op de uitvoering van deze
Opdracht of Overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van VEE en de
winstderving door VEE, te vermeerderen met btw, aan VEE te vergoeden.
20 Aansprakelijkheid
20.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan haar zijde is de aansprakelijkheid van VEE beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief btw)
van de betreffende Overeenkomst of, indien deelleveringen zijn overeengekomen, de netto
factuurwaarde (exclusief btw) van de deellevering waar de schadeveroorzakende gebeurtenis
betrekking op heeft. De aansprakelijkheid van VEE is in ieder geval beperkt tot de dekking die
de verzekering biedt.
20.2 VEE is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend
wordt begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, schade door bedrijfsstilstand,
immateriële schade, vermogensschade en letselschade, waaronder mede begrepen alle
mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
20.3 VEE is nooit aansprakelijk voor aantasting van Producten ten gevolge van ondeugdelijke opslag,
bewerking, gebruik of onderhoud door Koper of een derde.
20.4 Koper is gehouden VEE te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder
afnemers, ter zake van beweerdelijke schade, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door of in
verband met de Overeenkomst, geleverde Producten.

21 Geheimhouding en intellectueel eigendom
21.1 Alle informatie, in de ruimste zin des woords, waaronder mede doch niet uitsluitend te verstaan
bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van de zaak of bedrijf van VEE
(werkproces, procédé en prijsstelling), die door VEE aan Koper wordt verstrekt in het kader van
onderhandelingen of de Overeenkomst is strikt persoonlijk en vertrouwelijk.
21.2 Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot van VEE afkomstige Producten, maar
ook overige zaken, ontwerpen, werkwijzen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s,
prototypes, drukwerk, bestanden en dergelijke, komen uitsluitend toe aan VEE, een en ander
ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Koper (of van door Koper
ingeschakelde derden).
21.3 De uitoefening van de hierboven genoemde rechten van intellectueel eigendom -
openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging - is zowel tijdens als na de uitvoering van de
Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan VEE voorbehouden.
21.4 Het is Koper zonder Schriftelijke toestemming van VEE niet toegestaan om de intellectuele
eigendomsrechten en/of foto’s of afbeeldingen van het Materiaal van VEE te gebruiken in of
voor enigerlei vorm van documentatie en/of promotie doeleinde(n) voor Huurder en/of voor
derden.

22 Overmacht
22.1 VEE is niet aansprakelijk voor vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst indien deze het gevolg is van overmacht en derhalve niet aan VEE kan worden
toegerekend.
22.2 VEE verplicht zich om, indien een situatie van overmacht zich voordoet, Koper zo spoedig
mogelijk te informeren.
22.3 Als niet toerekenbare tekortkoming aan VEE wordt verstaan elke van VEE onafhankelijke
omstandigheid - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds
te voorzien - die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt,
waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt begrepen:
a) schade als gevolg van natuurrampen en/of ernstige weersomstandigheden (stormschade);
b) oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of
dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van goederen of
grondstoffen wordt belemmerd;
c) werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of
belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen
wordt belemmerd;

d) verlies of beschadiging van Producten bij transport;
e) ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;
f) wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen
worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden;
g) verbod tot of belemmering van levering aan VEE opgelegd door organisaties, instellingen,
groepen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij VEE is aangesloten of waarvan
zij deel uitmaakt;
h) gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of
energievoorzieningen;
i) brand of ongevallen in het bedrijf van VEE;
j) niet of niet tijdige levering aan VEE door toeleveranciers;
k) stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie.
22.4 Tijdens de duur van de situatie van overmacht zal VEE gerechtigd zijn om de op haar rustende
verplichtingen op te schorten.
22.5 Indien VEE door overmacht van tijdelijke (langer dan 3 maanden) of blijvende aard wordt
verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst te ontbinden.
22.6 Indien VEE in het geval van een overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, dient Koper de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan VEE.

23 AVG
23.1. VEE verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van Koper in verband met het beheer van de
relatie met Koper en de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden door
VEE strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Koper
stemt ermee in dat VEE persoonsgegevens bekendmaakt aan haar leveranciers of aan derden,
indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. De Koper kan zelf op elk
gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van VEE aangeven dat de
gegevens van de Koper uit de bestanden van VEE dienen te worden gewijzigd, aangevuld of
verwijderd, zoals aangegeven in het privacystatement van VEE
(https://www.boteba.nl/privacy-policy.html). Dit privacystatement maakt
onlosmakelijk onderdeel uit van deze Voorwaarden.

24 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
24.1 Op de onderhandelingen, Voorwaarden en Overeenkomst met VEE en de uitvoering daarvan is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
24.2 Alle geschillen tussen Partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter van de Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »